Кафедра слов'янської філології та перекладу 
Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 310 
E-mailrpti@mdu.in.ua 
Сайт кафедри: http://rusfil-mggu.at.ua Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Голоцукова Юлія Олександрівна


Кафедра російської філології та перекладу Маріупольського державного університету здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями: 

- 035 Філологія, спеціалізація «Переклад (українська, російська, польська)» 
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи викладачем вищого навчального закладу, філологом-дослідником, філологом, гідом-перекладачем, перекладачем, перекладачем технічної літератури, редактором-перекладачем, менеджером, секретарем-референтом, завідувачем відділів міжнародних зв'язків, у засобах масової інформації, видавництвах, рекламних агенціях, консультаційних рекламних службах, науково-дослідних установах, у навчальних закладах різних типів. 

- 035 Філологія, спеціалізація «Мова та література (російська)» 
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи в освітній, науковій та видавничій сферах, є фахівцями з питань історії російської та слов’янських мов, соціолінгвістики, теорії мови, володіють найновішою інформацією з цієї галузі гуманітарного знання, готові надавати освітні, науково-довідкові та редакторські послуги, здатні проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених у цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в аспекті власного становлення як фахівця вищої кваліфікації. 

- 014 Середня освіта, спеціалізація «Мова та література (російська)» 
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях (вчитель російської мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, педагог-організатор); засобах масової інформації (коректор та редактор у засобах масової інформації та видавництвах, завідувач певних відділів певних галузей радіомовлення й телебачення, диктор на телебаченні та радіо); бібліотеках, музеях, архівах, наукових, науково-дослідних, науково-інформаційних державних установах (працівник бібліотеки, музею, архіву, співробітник, секретар-референт науково-дослідних та науково-інформаційних установ, консультант зв’язків із громадськістю в управлінських організаціях). 


Кадровий склад кафедри:

Голоцукова Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

Дисципліни: 
- Порівняльна лінгвістика 
- Загальна теорія перекладу 
- Російська мова як іноземна 

Гусєва Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Дисципліни: 
- Історія та теорія писемності 
- Вступ до мовознавства 
- Загальне мовознавство 
- Сучасна російська мова 
- Актуальні проблеми мови та метамови 

Волік Наталя Анатоліївна – старший викладач 
Дисципліни: 
- Історія російської літератури 
- Історія зарубіжної літератури 
- Усна народна творчість 
- Дитяча література 
- Історія російської критики та журналістики 

Гайдук Неллі Анатоліївна – старший викладач 
Дисципліни: 
- Практикум російсько-українського перекладу та редагування 
- Лінгвокраїнознавство Польщі 
- Редагування художнього перекладу 
- Старослов'янська мова 

Педченко Олена Василівна – старший викладач 
Дисципліни: 
- Історія російської літератури 
- Аналіз художнього тексту 
- Теорія та історія світової літератури 
- Методика викладання літератури 
- Драматичне мистецтво 

Маслова Ганна Миколаївна – асистент 
Дисципліни: 
- Практичний курс польської мови 
- Російська мова як іноземна 

Струкова Наталія Валеріївна – асистент 
Дисципліни: 
- Практичний курс польської мови 
- Перекладацька практика з польської мови на українську та російську 
- Методика викладання польської мови

Перелік профільних дисциплін 
Спеціальність 035 Філологія, 
спеціалізація «Переклад (українська, російська, польська)»

БАКАЛАВР 
Вступ до перекладознавства 
Вступ до полоністики 
Вступ до слов'янської філології 
Вступ до мовознавства 
Вступ до літературознавства 
Сучасна російська мова 
Сучасна українська мова 
Старослов'янська мова 
Машинний переклад 
Практичний курс польської мови 
Порівняльна лінгвістика 
Практичний курс польської мови та практика перекладу 
Лінгвокраїнознавство Польщі 
Історія зарубіжної літератури 
Практикум російсько-українського перекладу та редагування 
Стилістика та культура мовлення 
Редагування художнього перекладу 
Загальна теорія перекладу 
Джерелознавча практика (навчальна) 
Перекладацька практика (виробнича) 

МАГІСТР 
Загальне мовознавство 
Практичний курс польської мови 
Актуальні проблеми теорії та критики перекладу 
Практика усного та письмового перекладу 
Світова література в українських перекладах 
Проблеми машинної лексикографії 
Науково-дослідна практика 
Методологія та організація наукових досліджень 
Практична методика викладання польської мови 
Методика викладання російської мови як іноземної 
Виробнича практика (перекладацька) 
Асистентська практика з іноземної мови 

Спеціальність 035 Філологія, 
спеціалізація «Мова та література (російська)»

БАКАЛАВР 
Вступ до слов'янської філології 
Вступ до полоністики 
Вступ до літературознавства 
Вступ до мовознавства 
Історія зарубіжної літератури 
Сучасна російська мова 
Старослов'янська мова 
Усна народна творчість 
Українська мова за професійним спрямуванням 
Історія російської мови 
Історія російської літератури 
Історія зарубіжної літератури 
Друга іноземна мова (польська) 
Загальна теорія перекладу 
Машинний переклад 
Основи редагування перекладів 
Третя іноземна мова (англійська / грецька / італійська) 
Методика викладання російської мови 
Методика викладання російської літератури 
Риторика 
Соціолінгвістика 
Медіалінгвістика 
Стилістика та культура мовлення 
Історія російської критики та журналістики 
Соціолінгвістична практика (навчальна) 
Джерелознавча практика (навчальна) 
Педагогічна практика з російської мови та літератури (виробнича) 

МАГІСТР 

Загальне мовознавство 
Теорія літератури та естетика 
Сучасна література 
Сучасні лінгвістичні теорії 
Друга іноземна мова (англійська / польська) 
Актуальні проблеми мови та метамови 
Методологія та організація наукових досліджень 
Основи комп’ютерної лінгвістики 
Практикум з програмування 
Лінгвістичні ресурси та системи 
Історія та теорія писемності 
Термінологія і термінографія 
Науково-дослідна практика 
Методика викладання російської мови як іноземної 

Спеціальність 014 Середня освіта,
спеціалізація «Мова та література (російська)»

БАКАЛАВР (1 курс) 
Вступ до літературознавства 
Вступ до мовознавства 
Вступ до слов'янської філології 
Сучасна російська мова 
Старослов'янська мова 
Історія зарубіжної літератури 
Історія російської літератури 
Аналіз художнього тексту 
Усна народна творчість 

МАГІСТР 

Сучасні технології навчання літературі 
Сучасні технології навчання другої іноземної мови в школі 
Психологічні основи засвоєння іноземної мови 
Сучасні технології навчання літературі 
Методологія та організація наукових досліджень 
Іноземна мова у професійному середовищі 
Загальне мовознавство 
Теорія літератури та естетика 
Сучасна література 
Історія та теорія писемності 
Друга іноземна мова (польська / англійська) 
Виробнича практика 


Наукова діяльність 

Особливістю наукової роботи викладачів кафедри є різноспрямованість інтересів (проблеми лінгвістики, літературознавства, перекладознавства). 

Викладачі кафедри з 2009 року проводять інтернет-семінар з міжнародною участю, а з 2011 року – Міжнародну інтернет-конференцію молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні питання славістики», що сприяє розвитку наукової комунікації із вченими України та зарубіжжя. 

Кафедра РФП є членом українського відділення Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури, що входить до структури ЮНЕСКО, і співпрацює з провідними університетами Польщі, Болгарії, Грузії та інших країн. 

Кафедра координує роботу Центру польської культури, який було створено у травні 2010 року для забезпечення вивчення і популяризації польської мови та культури. У травні 2013 року Центр відвідав Генеральний консул Республіки Польща у Донецьку пан Якуб Волонсевіч. 

Викладачі кафедри підтримують творчі здібності студентів і дають можливість їх реалізувати, про що свідчать вистави театральної студії «Антракт» (керівник – старший викладач кафедри Педченко Олена Василівна), літературний альманах «Колаж», діяльність студентського наукового товариства «ПереКЛАДач» (керівники – старші викладачі Белла Марина Віталіївна і Гайдук Неллі Анатоліївна). 

Партнери кафедри: 

- Донецький національний університет (м. Вінниця) 
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
- Сілезький університет в Катовицях (Польща) 
- Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) 
- Софійський університет (Болгарія) 

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .