Факультет грецької філології


Факультет грецької філології - єдиний в Україні. 

Його створенню у 2002 році передувала активна діяльність спочатку Маріупольського гуманітарного коледжу, пізніше - Маріупольського гуманітарного інституту, потім - Маріупольського державного гуманітарного університету й нині - Маріупольського державного університету, яка була спрямована на національне відродження греків України, вивчення й поширення новогрецької мови, історії, культури Греції і українських греків, розвитку дружби і співпраці між народами України і Греції. Фундаментом створення факультету слугувало відкриття спеціальності «Мова та література (новогрецька)» у 1996 році та спеціальності «Переклад (новогрецька)» у 2001 році. У вересні 2009 року було здійснено перший набір студентів ОКР «Бакалавр» на нову спеціальність «Мова та література (італійська)» на базі кафедри грецької філології, а у 2012 навчальному році відкрито кафедру італійської мови, літератури та культури. З жовтня 2014 року в результаті реорганізації  з факультету іноземних мов до складу факультету грецької філології переведено кафедру англійської мови та перекладу, яка у 2015 році здійснила випуск спеціальності «Переклад (англійська)» у складі факультету грецької філології. У 2016 році відбувся перший набір студентів на ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «Переклад (італійська)». Також у 2016 році відбулося розмежування галузей та спеціальностей наСередню освіту та Філологію за спеціалізаціями «Мова та література (новогрецька)» та «Мова та література (італійська)».

Загальновідомо, що за свою велику героїчну і трагічну історію греки України відчули не лише часи культурного розквіту, але й тягар репресій, випробувань і терору. І все ж таки, всупереч неймовірним випробуванням, грецьке населення України зуміло зберегти національну самосвідомість, культуру, повагу до своїх прав і свобод, а головне – толерантне ставлення до інших народів багатонаціональної України. Наразі в Україні мешкає понад 150 тисяч етнічних греків - прямих нащадків старовинних еллінів, що переселилися в Крим у IV-V ст. до н.е., і нащадків тих греків, що тривалий час упродовж VI-XVIII ст. переселялися спочатку до Криму з різних районів Малої Азії, Балкан та острівної Греції, а з нього згодом до Надазов'я. Саме в цьому регіоні, де компактно проживає 90% греків України, зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році відкрилися реальні можливості для духовного ренесансу греків України, флагманом якого став Маріупольський державний університет. 

Особливим досягненням є те, що новогрецьку та італійську мови в МДУ з великим інтересом вивчають не тільки студенти факультету грецької філології, але й майбутні філологи і перекладачі інших мов, дипломати, журналісти, історики, економісти, юристи, вчителі, психологи. Сьогодні МДУ – єдиний університет у Європі (крім Греції і Кіпру), де понад 300 студентів факультету грецької філології окрім англійської, німецької, французької  мов вивчають новогрецьку та італійську. 


Навчально-виховний процес 

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за освітніми ступенями: «Бакалавр»,  «Магістр» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «Спеціаліст» - у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України і цілком відповідає рівню державних стандартів якості освіти. Організація навчально-виховного процесу спирається на найкращі традиції вітчизняної вищої школи і практику вищої освіти європейського освітнього простору. 

Якісне викладання новогрецької, англійської, італійської мов  і фахових дисциплін на всіх спеціальностях забезпечують викладачі 3 спеціалізованих кафедр факультету грецької філології: кафедри грецької філології та перекладу, кафедри італійської філології та перекладу і кафедри теорії та практики перекладу. Абсолютна більшість викладацького складу кафедр – це найкращі випускники МДУ різних років, які неодноразово стажувались в університетах Греції, Кіпру та Італії. На факультеті постійно працюють викладачі-носії новогрецької мови, відряджені Міністерством освіти та релігії Греції, читають відкриті лекції професори зарубіжних університетів. 

Науково-дослідна робота 

На кафедрах факультету досліджуються актуальні проблеми елліністичних та італійських студій: українсько-грецькі міжмовні зв’язки, актуальні питання перекладознавства та порівняльної типології, етно- та культурні характеристики сучасного лексикону англійської мови, сучасні технології навчання новогрецької та італійської мов як іноземних, функціональна та структурна граматика новогрецької, італійської та англійської мов, лексикологія та фразеологія сучасної новогрецької, італійської та англійської мов, вивчення етнокультурних і діалектних характеристик грецької діаспори Приазов’я та інші. Виконання програм досліджень на факультеті здійснюється колективами (тематичними групами), до складу яких входять науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти, студенти. За результатами досліджень публікуються монографії і наукові статті, підручники та інші навчально-методичні розробки, які забезпечують упровадження результатів наукової роботи у навчальний процес. У наукових дослідженнях важливе місце посідають тематичні планові дослідження. 

У 2008-2012 рр. здійснено роботу над комплексними науково-дослідними темами: 

  • «Грецьке населення Приазов’я в етнолінгвістичному аспекті» (номер державної реєстрації: 0108U008423, науковий керівник – к.філол.н., доцент Ю. Б. Лабецька ); 
  • Науково-методичний супровід навчання перекладу з новогрецької на українську мову / з української на новогрецьку мову» (номер державної реєстрації: 0108U008426, науковий керівник – ст. викладач В.М. Челпан);
  • Грецький мовно-літературний простір» (номер державної реєстрації: 0112V000136, науковий керівник – к.філол.н., доцент Ю. Б. Лабецька ).


Розпочато роботу над комплексними науково-дослідними темами: 

  • з січня 2013 року «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, слов’янських та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний, порівняльний аспекти» (номер державної реєстрації 0108U084224, науковий керівник – к.філол.н., професор С.В. Шепітько); 
  • з січня 2015 року «Специфіка перекладу унормованої літературної мови та діалектів новогрецької мови» (номер державної реєстрації 0115U003037, науковий керівник – к.пед.н., доцент Н.Ю. Воєвутко);
  • з січня 2015 року «Італійська мова, література та культура: історичні традиції та сучасний стан»(номер державної реєстрації 0115U003031, науковий керівник – доктор культурології, професор Ю.С. Сабадаш);
  • з січня 2016 року  «Грецький лінгвокультурний простір» (номер державної реєстрації 0116U000050, науковий керівник – к.філол.н., доцент Ю.Б. Лабецька ).

Наукові дослідження викладачів університету проходять апробацію на науково-практичних конференціях. Викладачі факультету брали активну участь в організації і роботі таких важливих наукових форумів на базі МДУ, як: Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у ХVІІІ – ХХІ ст.», що відбулась у травні 2007 року спільно з Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України, Фондом «Анастасіос Г. Левендіс» (Республіка Кіпр); міжнародні науково-практичні конференції «Україна – Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва» (1999 р.), «Україна – Греція: досвід дружніх зв’язків і перспективи співробітництва»(1996 р.), що забезпечили значне розширення наукових і культурних зв’язків України з багатьма зарубіжними країнами, привернули увагу до історичних зв’язків українського і грецького народів, сприяли розширенню всебічних дружніх контактів між двома країнами. 

Науково-дослідна робота студентів факультету охоплює: 

  • науково-дослідну роботу, яка включена до графіку навчального процесу (курсові, магістерські роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру); 
  • роботу, що індивідуально виконується поза графіком навчального процесу. На факультеті створено розвинену систему студентських наукових товариств (СНТ), гуртків, проблемних груп тощо, основним завданням яких є формування у студентів здібностей до наукового пошуку і творчого мислення.

З 2001 року Міністерство освіти і науки України визнає МДУ як базовий ВНЗ з проведення Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови та літератури, а з 2009 року – як базовий з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Новогрецька мова та література». 

Партнери в Україні 

В Україні постійними партнерами освітнього і наукового співробітництва Факультету грецької філології МДУ є Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний лінгвістичний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Київський славістичний університет, Києво-Могилянська академія, Київський торгівельно-економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіната інші університети, в яких викладають новогрецьку та італійську мови. Факультет також співпрацює з Посольством Грецької Республіки в Україні, Посольством Італійської Республіки в Україні, Інститутом італійської культури в Україні, українським відділенням Фонду грецької культури, Генеральним консульством Греції в Маріуполі, Почесним консульством Республіки Кіпр в Маріуполі, Федерацією грецьких товариств України, Маріупольським міським товариством греків. 

Міжнародна діяльність 

Факультет грецької філології знаходиться в епіцентрі міжнародного співробітництва університету: показники стажувань викладачів та студентів, а також працевлаштування випускників за кордоном незмінно найвищі в університеті. Серед постійних партнерів міжнародного співробітництва факультету є Міністерство освіти, досліджень та релігії Греції, Міністерство закордонних справ Грецької Республіки, Міністерство освіти і культури Республіки Кіпр, Всесвітня рада греків зарубіжжя, Генеральний секретаріат МЗС Греції у справах греків зарубіжжя, Центр грецької мови Міністерства освіти, досліджень та релігії Греції, Центр дослідження і розвитку грецької культури країн Причорномор'я, Всесвітня організація пропаганди і розповсюдження грецької мови, Союз елліністів Європи, Асоціація дистанційного навчання грецької мови «ЯСОН», Атенський національний університет імені І. Каподистрії, Салоницький університет імені Аристотеля, Янінський університет, Іоннійський університет (Грецька Республіка), Кіпрський університет, Кіпрський педагогічний інститут, Кіпрський університет Фредеріка, Університет Нікосії (Республіка Кіпр), Мессінський університет, університет для іноземців м. Реджіо Калабрія, Римський університет Тор Вергата, університет Кореді Енна, Університет Перуджі, Відкрита академія східних та європейських мов м. Санта Северіна (Італійська Республіка), Школа англійської мови Мартіна Фрісбі (Великобританія). 

В 1997 року з ініціативи Центру вивчення та розвитку грецької культури Причорномор’я при Маріупольському державному університеті було відкрито філію Центра. Робота Центру спрямована на розповсюдження вивчення новогрецької мови, розвиток грецької культури, науки та розширення культурних відносин між Грецією та країнами Причорномор’я. 

МДУ проводить комплексне співробітництво із Міністерством освіти, досліджень та релігії Греції, Міністерством освіти і культури Республіки Кіпр. Результатом такої співпраці стало відкриття у 2006 році на базі факультету грецької філології Центру грецької мови з правом проведення кваліфікаційних екзаменів з новогрецької мови на отримання сертифікату міжнародного зразка. 

За активного сприяння та фінансової підтримки Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» у 2006 році на факультеті грецької філології було відкрито унікальну бібліотеку елліністичних студій «Костянтинос Левендіс». 

На базі факультету у 2007 році було відкрито Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень. В офіційній церемонії відкриття взяв участь Президент Грецької Республіки К. Папуляс, який високо оцінив діяльність МДУ з підготовки висококваліфікованих фахівців, проведення наукових досліджень, зміцнення дружніх зв’язків між українським та грецьким народами. До складу Інституту входять науково-дослідні відділи українсько-грецької дружби, історії еллінізму країн Причорномор’я, історії та культури греків України. Різноманітні аспекти розвитку українсько-грецьких відносин досліджує кожен десятий науковець МДУ. Наукові досягнення вчених університету, високий рівень підготовки фахівців із новогрецької мови та літератури, розвиток міжнародних освітніх, наукових, культурних зв’язків університету сприяли визнанню МДУ провідним центром духовного відродження греків України. 

У травні 2008 року в МДУ було відкрито Італійський культурний центр, в урочистій церемонії відкриття якого взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні П’єтро Джованні Доннічі та директор Італійського інституту культури в Україні професор Нікола Франко Баллоні. Основними напрямками діяльності Центру є вивчення італійської мови й популяризація італійської культури в Донецькій області. 

Також на факультеті у травні 2009 року відкрито представництво італійського товариства «Данте Аліг’єрі», яке є найстарішою інституцією з поширення італійської мови і має понад 500 представництв, у тому числі понад 400 за кордоном. 

На базі кафедри італійської філології та перекладу за підтримки Італійського культурного центру та представництва італійського товариства «Данте Аліг’єрі» проводяться Дні італійської культури й Тиждень італійської мови у світі, іспити з італійської мови, за результатами яких видається сертифікат міжнародного зразка PLIDA, який офіційно підтверджує рівень володіння італійською мовою відповідно до вимог Ради Європи та відкриває нові можливості для працевлаштування випускників університету, їх подальшого навчання в Україні та за кордоном. 

Функціонування Інституту українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень, бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» та комп’ютерного класу створило міцний фундамент для проведення досліджень як викладачів факультету, так і студентів. Останні мають можливість проявити себе та продемонструвати свої наукові досягнення, працюючи у студентських наукових товариствах (СНТ) факультету, беручи активну участь у науково-практичних конференціях, конкурсах усного та письмового перекладу, семінарах різного рівня та ін. Результати своїх наукових досліджень студенти факультету грецької філології презентують під час Декади студентської науки, яка щорічно проходить в університеті. 

На факультеті грецької філології активно функціонує студентське самоврядування, яке співпрацює з деканатом факультету та бере участь у різних проектах, підготовці та проведенні культурно-розважальних програм, організує заходи, присвячені національним святам Греції, Кіпру, Італіі. Щороку студенти на достойному рівні представляють свій факультет на фестивалі студентської творчості «Дебют першокурсника». Студентський колектив регулярно відвідує дитячі будинки та Центри Опіки. Студенти факультету беруть участь в роботі університетського благодійного проекту «З теплом у серці».