Кафедра грецької філології та перекладу

Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 310а 
Телефон: (0629) 52-89-47 
E-mailgph@mdu.in.ua

Кафедра грецької філології та перекладу Маріупольського державного університету є випусковою кафедрою у структурі єдиного в Україні  факультету грецької філології та перекладу. Враховуючи регіональну складову організації підготовки фахівців з новогрецької мови, кафедра здійснює свою діяльність за навчальними планами і програмами, адаптованими до умов і перспектив розвитку регіону і країни, і відіграє важливу роль у формуванні кадрової бази для подальшого розвитку багатоаспектної співпраці між Україною, Грецією, Кіпром і осередками грецької діаспори в країнах світу.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями: 

- Середня освіта: Мова і література (новогрецька) 
- Філологія: Мова і література (новогрецька) 
- Філологія: Переклад (новогрецька) 
  
Концепція діяльності кафедри спирається на принцип гармонійного поєднання навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи з активною професійною викладацькою та перекладацькою діяльністю, що забезпечує відповідність рівню підготовки філологів та перекладачів модерним національним і міжнародним стандартам професії.


                                                                              Викладацький склад кафедри:

Т. в. о. завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Жарікова Юлія Валентинівна
Сфера наукових інтересів: фразеологія, діалектологія.  
Воєвутко Наталя Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент Наукові інтереси: елліністика, компаративна педагогіка, прикладна лінгвістика, методика викладання новогрецької мови, проблеми галузевого перекладу.
Гаргаєва Ольга Вікторівна – старший викладач 
Сфера наукових інтересів: лінгвокультурологія, стилістика
Жабко Катерина Олексіївна – асистент
Сфера наукових інтересів: морфологія, синтаксис новогрецької мови.
Кіор Рустам Валерійович – старший викладач
Сфера наукових інтересів: мовна та літературна спадщина греків Приазов’я.  
Кіор  Юлія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 
Сфера наукових інтересів: лексикологія новогрецької мови, пареміологічна спадщина греків Приазов’я.  
Кобиленко Наталя Костянтинівна – старший викладач
Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика.
Лабецька Юлія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Сфера наукових інтересів: лінгвостилістика, новогрецька діалектологія, фольклор греків Приазов’я. 
Новицька Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент Наукові інтереси: жанрово-стильові модифікації прози українських письменників ХІХ - ХХ ст., порівняльна лексикологія новогрецької та української мов.
Пічахчи Олена Володимирівна - старший викладач Наукові інтереси: елліністика, прикладна лінгвістика, функціональна граматика, лексикологія, неологія, лексикографія.  
Рожкова Ірина Георгіївна – старший викладач 
Сфера наукових інтересів: соціолінгвістика, психолінгвістика, новогрецька література.  
Рябченко Евеліна Василівна – старший викладач Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство, переклад в галузі дипломатичної діяльності, теорія та практика ведення переговорів.  
Топалова Ніна Петрівна – асистент
Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови.  
Узун Маргарита Михайлівна – старший викладач Наукові інтереси: порівняльна граматика української та новогрецької мов; сучасні технології навчання новогрецької мови; теорія та практика перекладу; грецька література в українських перекладах.  
Рибіна Анастасія – старший лаборант

  Кафедра грецької філології та перекладу забезпечує викладання таких профільних дисциплін

 • Практичний курс основної іноземної мови; 
 • Вступ до спецфілології;
 • Теоретична фонетика;
 • Лексикологія;
 • Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови 
 • Історія новогрецької мови; 
 • Історія літератури країн, мова яких вивчається; 
 • Теоретична граматика; 
 • Стилістика; 
 • Теорія та практика перекладу; 
 • Теорія літератури; 
 • Сучасні лінгвістичні теорії; 
 • Організація та методика науково-дослідної роботи; 
 • Основи наукових досліджень; 
 • Методика викладання іноземної мови
 • Методика викладання іноземної мови у ВНЗ; 
 • Основи теорії мовної комунікації; 
 • Сучасні тенденції мовної освіти; 
 • Соціолінгвістика;
 • Лінгвістика тексту;
 • Теорія та історія лінгвістики;
 • Медіалінгвістика;
 • Вступ до перекладознавства;
 • Термінологія ОІМ;
 • Прикладна лінгвістика;
 • Діалектологія;
 • Лексикологія іноземної та української мов;
 • Основи художнього перекладу;
 • Інформаційні технології у перекладацькій діяльності;
 • Переклад та редагування комерційних документів;
 • Теорія перекладу;
 • Історія перекладу;
 • Теорграматика іноземної та української мов;
 • Стилістика іноземної та української мов;
 • Проблеми перекладу НТЛ;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Редагування, анотування та реферування текстів;
 • Методика викладання перекладу у ВНЗ;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається;
 • Проблеми сучасної лінгвістики новогрецької мови;
 • Основи теорії редагування.

 Наукові розвідки викладачів кафедри спрямовано на розв’язання актуальних проблем елліністики,загального мовознавства, перекладознавства, теорії та методики професійної освіти під науковим керівництвом видатних учених Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, Донецького національного університету, Маріупольського державного університету і Салоницького університету імені Аристотеля (Греція). Викладачі кафедри грецької філології та перекладу професійно володіють двома або трьома іноземними мовами, що надає можливість під час викладання новогрецької мови, написання курсових та магістерських робіт використовувати елементи компаративного аналізу мов. Також усі викладачі кафедри обов’язково проходять стажування у вищих навчальних закладах Греції та Кіпру, беруть участь у міжнародних наукових конференціях (як доповідачі або перекладачі). 

Педагогічний склад кафедри забезпечує роботу Екзаменаційного центру міжнародної сертифікації знань з новогрецької мови Міністерства освіти, досліджень та релігії Греції (www.greeklanguage.gr) у МДУ. Маріупольський державний університет – перший виш в Україні, на базі якого у 2006 році був акредитований центр із правом проведення кваліфікаційних іспитів на здобуття міжнародного сертифікату з новогрецької мови та здійснення підготовки до них. 

Наукова діяльність кафедри 

Викладачі кафедри грецької філології та перекладу проводять наукові дослідження відповідно до науково-дослідних комплексних тем кафедри: 

«Грецький лінгвокультурний простір» (номер держреєстрації 0116U000050). 
«Специфіка перекладу унормованої літературної мови та діалектів новогрецької мови» (номер держреєстрації 0115U003037). 

Проблеми, які досліджуються у рамках науково-дослідних комплексних тем кафедри є провідними для викладачів-філологів. Різні аспекти цих тем висвітлювались у доповідях викладачів кафедри, представлених на міжнародних наукових конференціях, які проводились у Києві, Маріуполі, Луганську, Запоріжжі, Острозі, Бердянську, Кіровограді, Кам’янці-Подільському тощо. 

Наукові теоретичні здобутки викладачів кафедри мають на меті обґрунтування близькості мовної картини світу греків Приазов`я і греків Метрополії. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у поглибленні теоретичних положень когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, літературознавства. 

З 2009-2010 н.р. кафедра грецької філології та перекладу започаткувала проведення круглих столів: «Етнолінгвістичні та когнітивні вектори розвитку сучасного мовознавства», «Актуальні питання лінгвістики, літератури та художнього перекладу», «Перспективні напрямки міжнародної наукової співпраці у галузі елліністичних студій і перекладу»; наукових читань: «Елліністика у вимірах перекладознавства і міжкультурних студій»

До участі у наукових заходах залучаються викладачі та студенти факультету грецької філології. Матеріали круглих столів друкуються у відповідних виданнях, де висвітлюються актуальні питання лінгвокультурології, соціо- та етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики та художнього перекладу. 

З 2000 р. МДУ є базовим ВНЗ для проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з новогрецької мови, в якій беруть участь студенти-переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади, що проводиться у всіх університетах України, де вивчається новогрецька мова. Викладачі кафедри грецької філології та перекладу готують завдання для учасників, залучаючи до роботи в журі кращих викладачів-елліністів України. З 2009 р. переможці олімпіади отримують грошову премію від Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» (м. Нікосія, Кіпр). Студенти спеціальності «Мова і література (новогрецька)» та «Переклад (новогрецька)» традиційно посідають призові місця, підтверджуючи своє лідерство у практичному володінні новогрецькою мовою. У рамках олімпіади з 2010 року серед студентів факультету грецької філології проводиться конкурс творів грецькою мовою на приз професора Васоса Карайоргіса. 

З 2016 року на базі Маріупольського державного університету започатковано проведення I етапу Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови, ініціатором якої є Всесвітнійї координаційний комітет понтійській молоді (PΑSΕPΟΝ) і Салоникський університет імені Аристотеля за сприяння Генерального секретаріату у справах греків зарубіжжя і під егідою Грецького національного комітету ЮНЕСКО. З 22 серпня по 3 вересня 2016 року у грецькому місті Салоніки проходив другий, заключний, етап Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови, яка проводилася у рамках святкування ювілейного року Арістотеля. У фіналі за перемогу змагалися 14 учасників з 9 країн світу: США, Австралії, Німеччини, України, Грузії, Вірменії та інших. Україну представляли випускниця факультету грецької філології та перекладу Маріупольського державного університету Валентина Олійник і лаборант кафедри класичної філології та зарубіжної літератури ХНУ імені В. Н. Каразіна Ганна Винник - переможці І етапу олімпіади. За результатами ІІ етапу Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови були визначені три переможці, серед них дві учасниці з України: Ганна Винник посіла перше місце, а Валентина Олійник - третє. Випускниця кафедри грецької філології та перекладу Валентина Олійник підтвердила високий рівень володіння новогрецькою мовою, гідно представивши рідний факультет, університет, Маріуполь та Україну.

Партнери освітнього і наукового співробітництва кафедри в Україні і за кордоном:

- Кафедра елліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна, Київ);

- Київський славістичний університет;

- Інститут соціальних наук Одеського університету імені І.І. Мечникова;

- Маріупольське товариство греків;

- Федерація грецьких товариств України ;

- Генеральне консульство Греції у Маріуполі; 

- Почесне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі;

- Міністерство освіти і культури Республіки Кіпр;

- Атенський університеті ім. Каподістрії (Греція);

- Салонікський університет імені Аристотеля (Греція, Салонікі);

- Військова академія Греції (Греція);

- Організація туристичного розвитку м. Ларнака (Республіка Кіпр)

- Педагогічний інститут Кіпру(Республіка Кіпр);

- Університет ім. Фредеріка (Республіка Кіпр, м. Лімасол); 

- Університет Кіпру (Кіпр, Нікосія); 

- Університет Фракії ім. Демокрита (Республіка Греція, м. Комотини); 

- Фонд «Анастасіос Г. Левендіс» (Кіпр);

- Центр грецької мови Міністерства освіти, досліджень та релігії Греції.

Таким чином, на кафедрі грецької філології та перекладу ведеться робота, що сприяє підвищенню якості знань студентів та залученню їх до наукових досліджень. Організовано належним чином керівництво науковою діяльністю студентів, що дозволяє сформувати наукового й педагогічно компетентного фахівця, здатного свідомо орієнтуватися в інформаційному та науковому просторі, самостійно опановувати світоглядні парадигми, сміливо спрямовуючи набуті знання під час самостійної викладацької роботи в освітніх закладах.

Кафедра надає дієву підтримку успішним студентам щодо отримання грантів для участі в іноземних стажуваннях і сприяє працевлаштуванню в Україні і за кордоном. Кількісний показник випускників, які брали участь у міжнародних програмах, продовжили навчання або працевлаштувались в Греції, на Кіпрі, Італії, США та інших країнах сягає 60%. Значна кількість випускників працює за фахом в структурі Маріупольського державного університету та інших навчальних закладів України, Генеральному консульстві Греції в Маріуполі, Федерації грецьких товариств України, перекладацьких, туристичних і рекламних агенціях, ЗМІ, готельному бізнесі, крюінгових і рекрутингових компаніях, державних установах, приватному бізнесі.