Кафедра теорії та практики перекладу

В.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу кандидат філологічних наук Смирнова Марія Сергіївна


Кафедра теорії та практики перекладу заснована у 2002 року в результаті реорганізації кафедри англійської філології. Кафедра здійснює підготовку фахівців за галуззю знань 035 Філологія напрям підготовки 035.04 Германські мови (Переклад включно), спеціальність «Переклад (англійська, німецька/італійська/новогрецька/французька)».

Викладацько-професорський склад кафедри англійської мови та перекладу
Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, романських, слов’янських та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний і порівняльний аспекти» (шифр теми: 0108U0084224 строк виконання: 2017-2020 рр.; науковий керівник – к. філол. н., доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу Шепітько С.В.) 

За період існування кафедри відбувся захист п'ятьох кандидатських дисертацій викладачів кафедри (2004 - Шепітько С.В., 2006 - Васильєва Е.В., 2009 - Канна В.Ю., 2013 – Волошина О.В., 2014 - Богатирьова Є.В., 2016 - Смирнова М.С., Яблоков С.В.). 

У 2012 році кафедрою було проведено І Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», у якій взяли участь науковці з 8 країн світу, у 2014 році - ІІ Міжнародну наукову конференцію з участю представників шістьох країн світу. 
 

І Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій» (2012 рік)
Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються в наукових публікаціях, серед яких варто відмітити монографії, підручники, навчальні посібники та навчально-методичні посібники, праці, що публікуються в періодичних наукових та інших фахових виданнях:
1. Шепітько С.В. English for Masters in International Economics. – Англійська для магістрів з міжнародної економіки (англійською мовою): Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (з грифом МОН). – Маріуполь: вид-во ПДТУ, 2008. – 381 с. 
2. Шепітько С.В., Васильєва Е.В., Павленко О.Г., Романюк С.Г. - Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України. / За редакцією Л. М. Черноватого і В. І. Карабана. Навчальний посібник (з грифом МОН). – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 297 с. 
3. Шепітько С.В., Лубянська І.В., Романюк С.Г, Тарапатов М.М. - Практикум перекладу з ділової кореспонденції (англійська) / За редакцією Л. М. Черноватого і В. І. Карабана. Навчальний посібник (з грифом МОН). – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 351 с. 
4. Шепітько С.В., Васильєва Е.В., Канна В.Ю., Морєва Г.Г., Павленко О.Г. Дискурс і текст у світлі міждисциплінарних зв’язків / Під заг. ред. Шепітько С.В. : Монографія. - Маріуполь: ФЛП Заруба О.А., 2010. – 189 c. 
5. Шепітько С.В., Смирнова М.С. Організація навчального процесу підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.020303 Філологія спеціальності 6.020303 Переклад / уклад.: М.С. Смирнова, С.В. Шепітько; за заг. ред. канд. філ. наук С.В. Шепітько. – Маріуполь, 2011. - 214 с. 
6. Шепітько С.В., Смирнова М.С. Організація навчального процесу підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.020303 Філологія спеціальності 6.020303 Переклад. Частина ІІ / уклад.: М.С. Смирнова, С.В. Шепітько; за заг. ред. канд. філ. наук С.В. Шепітько. – Маріуполь, 2011. - 233 с. 
7. Шепітько С.В., Смирнова М.С. Організація навчального процесу підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.020303 Філологія спеціальності 6.020303 Переклад. Частина ІІІ / уклад.: М.С. Смирнова, С.В. Шепітько; за заг. ред. канд. філ. наук С.В. Шепітько. – Маріуполь, 2011. - 173 с. 
8. Шепітько С.В., Смирнова М.С. Організація навчального процесу підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.020303 Філологія спеціальності 6.020303 Переклад. Частина ІV / уклад.: М.С. Смирнова, С.В. Шепітько; за заг. ред. канд. філ. наук С.В. Шепітько. – Маріуполь, 2011. - 149 с. 
9. Шепітько С.В., Смирнова М.С. Організація навчального процесу підготовки фахівців за напрямом підготовки 7.02030304 Філологія спеціальності 7.02030304 Переклад. Частина V / уклад.: С.В. Шепітько, М.С. Смирнова, за заг. ред. канд. філ. наук С.В. Шепітько. - Маріуполь, 2012. - 193 с. 
10. Шепітько С.В., Смирнова М.С. Організація навчального процесу підготовки фахівців за напрямом підготовки 020303 Філологія спеціальності 8.02030304 Переклад. Частина VІ / уклад.: С.В. Шепітько, М.С. Смирнова, за заг. ред. канд. філ. наук С.В. Шепітько. – Маріуполь, 2013. - 279 с.
11. Волошина О.В. Концепти ПРАВДА, ІСТИНА в українськомовній та грецькомовній картинах світу: монографія. - Маріуполь, 2013 - 217 с.
12. Шепітько С.В. Англомовні загальнонаукові дієслова: генеза та тенденції семантичного розвитку: монографія. - Маріуполь, 2014 - 263 с. 
13. Васильєва Є.В. Майбутній перекладач у процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови і теорії та практики перекладу: розділ колективної монографії за заг. і наук. ред. О.Б. Бігич "Сучасний студент у контексті особистісно -  діяльнісного підходу: за результатами наукових досліджень. - Києв, 2014. -  С. 109-116 
14. Шепітько С.В., Лубянська І.В., Романюк С.Г., Тарапатов М.М. Практикум перекладу з міжнародного бізнесу. - Навчальний посібник. - Маріуполь: "Печатний двір Магелан", 2014. - 229 с.
15. Васильєва Е.В., Смирнова М.С. Religious diversity in multicultural society // Навчальний посібник  для студентів вищих закладів освіти / Е.В. Васильєва, М.С. Смирнова. –  Маріуполь: вид-во МДУ, 2015. –  190 с.
15. О.Ф. Пефтієва. Образність як семантичний компонент лексичного значення найменувань особи в англійській та українській мовах. - Монографія. - Київ: СПД Нестроєвий А.І., 2015. - 256 с. 
16. Канна В.Ю. Коннотативная топонимия: структура, функции, лексикография / Канна В.Ю.  – Маріуполь: МДУ, 2016. – 252с.
17. Васильєва Е.В., Смирнова М.С. Scientific innovations in multicultural society // Навчальний посібник  для студентів вищих закладів освіти / Е.В. Васильєва, М.С. Смирнова. –  Маріуполь: вид-во МДУ, 2017. –  102 с.

За 15 років кафедра підготувала понад  дві сотні фахівців в області перекладу, абсолютна більшість яких працевлаштована. Деякі продовжують навчання і працюють за кордоном. 

Кафедра забезпечує наукову роботу студентів у різних формах: керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами, перекладацькою практикою,  науковими студентськими гуртками, проблемними групами, рецензування студентських наукових праць, наукових повідомлень, організація роботи студентських наукових секцій. При кафедрі теорії та практики перекладу функціонують студентськы науковы гуртки спеціальності «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій» та "Актуальні питання перекладознавства та порівняльної типології". Протягом останніх років студенти кафедри стають дипломантами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Переклад» (2009 - Щіпак О.В., 2010 - Сердюк М.Є., 2011 - Бондаренко Г.В., 2012 - Сердюк М.Є., Смирнова М.С., Захарова Д.В., 2016 - Іванюк В.І.).  

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Переклад» (2012 рік)

Кафедра співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, з підприємствами, громадськими об’єднаннями та асоціаціями м. Маріуполя, з вищими навчальними закладами України - Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Київським національним лінгвістичним університетом, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Дніпропетровським університетом економіки і права ім. А. Нобеля; Приазовським державним технічним університетом. 

Кафедра теорії та практики перекладу забезпечує викладання таких дисциплін та спецкурсів: основна іноземна мова, друга іноземна мова, ділова іноземна мова, теорія перекладу, практика перекладу (суспільно-політичний, науково-технічний, економічний, юридичний, переклад ділової кореспонденції), вступ до перекладознавства, основи професійної діяльності перекладача,  порівняльна лексикологія, стилістика і граматика англійської та української мов, основи наукових досліджень,  історія англійської мови, лінгвокраїнознавство,   переклад і редагування текстів різних типів та жанрів, комп’ютерна лексикографія і переклад, актуальні проблеми теорії та критики перекладу, історія перекладу, термінологія, основи художнього перекладу,  соціолінгвістичні проблеми варіативності мови у перекладі, проблеми перекладу НТЛ,  практикум перекладу, іноземна мова професійного спрямування, сучасні лінгвістичні теорії, лінгвістичні закономірності побудови текстів та їх перекладацький аналіз, основи усного перекладу, філософські проблеми філології, організація та методика науково-дослідної роботи,  анотування та реферування текстів, теорія та практика ведення переговорів, перекладацький скоропис та інші. 

Кафедра також забезпечує підготовку з англійської мови на спеціальностях «Переклад (новогрецька)», «Переклад (італійська)», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Політологія». 
Зустріч з представниками ОБСЄ (2017)

На кафедрі функціонує гурток англійського театру "The black box theatre", а також проводяться низка позааудиторних заходів, спрямованих на розвиток комунікативно-перекладацьких вмінь студентів: зустрічі з представниками ОБСЄ, лекції американських волонтерів, конкурси усного та художнього перекладів, практикум для гідів-перекладачів у музеї тощо.

Організаційна, виховна і наукова та навчально-методична робота кафедри завжди спрямована на зміцнення та розвиток кращих наукових і педагогічних традицій МДУ. У своїй діяльності кафедра ставить за мету підготовку перекладачів нового покоління, котрі володіють необхідними навичками та якостями, що сприяють розвитку професіоналізму. 


Викладацький склад кафедри

Пефтієва Олена Федорівна

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу

Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика

 

 

Voloshina

Васильєва Ельза В'ячеславівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
методика викладання англійської мови як фаху; методика викладання англійської мови професійного спрямування; методика викладання перекладу

Kanna

Канна Вікторія Юріївна
кандидат філологічних наук, доцент  кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів: 
конотативна топонімія

Romanyk

Романюк Сергій Григорович
Старший викладач кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
комп’ютерна лінгвістика

Смирнова Марія Сергіївна
кандидат філологічних наук, старший викладач, в.о. зав.  кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів: 
Лінгвопрагматика, філософія мови, теолінгвістика, дискурсологія, порівняльне релігієзнавство

Тарапатов Михайло Миколайович
старший викладач кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
проблеми галузевого перекладу

Xorovec

Хоровець Віра Євгенівна
асистент кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
проблеми мовних одиниць різних рівнів

Шепітько Світлана Віталіївна
професор кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
лексикологія, пареміологія, історія мови, теорія перекладу
Панова Яна Євгенівна
асистент кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
лексикологія та граматика англійської мови
Дацер Катерина Сергіївна
асистент кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
порівняльне літературознавство


Філатова Катерина Олександрівна
асистент кафедри теорії та практики перекладу
Сфера наукових інтересів:
ономасіологія, колоративна композитологія

 Мирошник Вікторія Ігорівна
лаборант кафедри теорії та практики перекладу