Кафедра слов'янської філології та перекладу 

Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 310 
E-mail
rpti@mdu.in.ua 
Сайт кафедри:
https://www.facebook.com/mgu.rusfil

В.о. завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Голоцукова Юлія Олександрівна

Кафедра слов’янської філології та перекладу Маріупольського державного університету здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями: 

- 035 Філологія, спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад (українська, російська, польська)» 
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи викладачем вищого навчального закладу, філологом-дослідником, філологом, гідом-перекладачем, перекладачем, перекладачем технічної літератури, редактором-перекладачем, менеджером, секретарем-референтом, завідувачем відділів міжнародних зв'язків, у засобах масової інформації, видавництвах, рекламних агенціях, консультаційних рекламних службах, науково-дослідних установах, у навчальних закладах різних типів. 

- 035 Філологія, спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), освітня програма «Мова та література (російська)» 
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи в освітній, науковій та видавничій сферах, є фахівцями з питань історії російської та слов’янських мов, соціолінгвістики, теорії мови, володіють найновішою інформацією з цієї галузі гуманітарного знання, готові надавати освітні, науково-довідкові та редакторські послуги, здатні проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених у цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в аспекті власного становлення як фахівця вищої кваліфікації. 

- 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова та література (російська) 
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях (вчитель російської мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, педагог-організатор); засобах масової інформації (коректор та редактор у засобах масової інформації та видавництвах, завідувач певних відділів певних галузей радіомовлення й телебачення, диктор на телебаченні та радіо); бібліотеках, музеях, архівах, наукових, науково-дослідних, науково-інформаційних державних установах (працівник бібліотеки, музею, архіву, співробітник, секретар-референт науково-дослідних та науково-інформаційних установ, консультант зв’язків із громадськістю в управлінських організаціях). 

 

Кадровий склад кафедри:

Голоцукова Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри  Дисципліни: 
- Вступ до перекладознавства
- Порівняльна лінгвістика 
- Російська мова для іноземних студентів 

- Методика викладання російської мови як іноземної
- Методологія та організація наукових досліджень
Гусєва Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Дисципліни: 
- Вступ до мовознавства 
- Сучасна російська мова  
- Історія та теорія лінгвістики
- Історія та теорія писемності 
- Термінологія і терминографія

Нікольченко Тамара Марківна – кандидат філологічних наук, доцент 
Дисципліни: 
- Історія російської літератури 
- Історія зарубіжної літератури 

- Загальна теорія перекладу
- Практикум російсько-українського перекладу та редагування
- Основи редагування перекладів
Пономарьова Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент (сумісник) Дисципліни: 
- Основи мовленнєвої діяльності
- Актуальні проблеми теорії та критики перекладу
- Стилістика та культура мовлення
Волік Наталя Анатоліївна – старший викладач 
Дисципліни: 
- Історія російської літератури 
- Історія зарубіжної літератури 
- Методика викладання літератури
- Дитяча література 
- Історія російської критики та журналістики 


Гайдук Неллі Анатоліївна – старший викладач 
Дисципліни: 
- Вступ до слов’янської філології та старослов’янська мова

- Соціолінгвістика
- Практикум російсько-українського перекладу та редагування 
- Лінгвокраїнознавство Польщі 
- Редагування художнього перекладу 

Педченко Олена Василівна – старший викладач 
Дисципліни: 
- Історія російської літератури 

- Історія зарубіжної літератури 
- Гендерні дослідження в літературознавстві
- Літературна творчість
- Драматичне мистецтво 

Маслова Ганна Миколаївна – старший викладач 
Дисципліни: 
- Практичний курс польської мови 

- Сучасна російська мова 
- Методика викладання російської мови
- Російська мова для іноземних студентів 

Струкова Наталія Валеріївна – асистент 
Дисципліни: 
- Практичний курс польської мови 

- Вступ до мовної комунікації другої іноземної мови (польської)
- Порівняльна лінгвістика

- Історія польської літератури
- Практична методика викладання польської мови

Бардаш Валентина Сергіївна – лаборант

Перелік профільних дисциплін 

 

Спеціальність 035 Філологія,
спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно),
освітня програма «Переклад (українська, російська, польська)» 


БАКАЛАВР 
Вступ до літературознавства

Вступ до мовознавства

Латина

Вступ до мовної комунікації другої  іноземної мови (польської)

Курсові роботи

Сучасна українська мова

 Вступ до перекладознавства

 Вступ до слов'янської філології та старослов'янська мова

Сучасна російська мова

Історія зарубіжної літератури

Практикум російсько-українського перекладу та редагування

Теорія перекладу

Машинний переклад та комп'ютерна лексикографія

Порівняльна лінгвістика

Історія російської мови

Практичний курс польської мови

Література країн, мова яких вивчається

Лінгвокраїнознавство країн, мови яких вивчаються


МАГІСТР 
Методологія та організація наукових досліджень

Педагогіка висщої школи

Лінгвокультурологія

Актуальні проблеми теорії та критики перекладу

Теорія та історія лінгвістики

Практика усного та письмового перекладу

Лінгвокраїнознавство Польщі та практичний курс  

Методика викладання російської мови як іноземної

Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі

Світова література в українських перекладах

Практичний курс польської мови

Практична методика викладання польської мови

 

Спеціальність 035 Філологія,
спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно),
освітня програма «Мова та література (російська)»


БАКАЛАВР 

Вступ до літературознавства

Вступ до мовознавства

Латина

Вступ до мовної комунікації другої  іноземної мови (із зазначенням мови)

Теорія і практика перекладу

Машинний переклад та основи машинної лексикографії

Вступ до слов'янської філології та старослов'янська мова

Діалектологія та соціолінгвістика

Основи редагування текстів

Медіалінгвістика

Сучасна російська мова

Історія зарубіжної літератури

Історія російської літератури

Історія російської мови

Стилістика та культура мовлення

Практичний курс другої іноземної мови (із зазначенням мови)

Практичний курс третьої іноземної мови (із зазначенням мови))


МАГІСТР 
Методика викладання російської мови як іноземної

Сучасна література

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (із зазначенням мови) та практичний курс  

Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі

Основи комп'ютерної лінгвістики

Лінгвістичні ресурси та системи

Практикум з програмування

Історія та теорія писемності

Світова література в українських перекладах

Практичний курс другої іноземної мови (із зазначенням мови)

Практичний курс третьої іноземної мови (із зазначенням мови)

 

Спеціальність 014 Середня освіта,
спеціалізація 014.02 Мова та література (російська) 


БАКАЛАВР
Вступ до професії

Історія педагогіки

Педагогіка

Методика вихованої роботи

Вікова  і педагогічна психологія

Латина

Історія зарубіжної літератури

Лінгвокраїнознавство

Вступ до слов'янської філології та старослов'янська мова

Вступ до літературознавства

Вступ до мовознавства

Сучасна російська мова

Історія зарубіжної літератури

Історія російської літератури

Історія російської мови

Стилістика та культура мовлення

Методика викладання російської мови у закладах середньої освіти

Методика викладання літератури у закладах середньої освіти
Друга іноземна мова (із зазначенням мови)

МАГІСТР 
Методологія та організація наукових досліджень

Педагогічна деонтологія

Лінгвокультурологія

Освітній менеджмент

Філософія освіти

Теорія і методика профільного навчання у закладах середньої освіти

Сучасна література країн, мова яких вивчається

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (із зазначенням мови) та практичний курс

Сучасні технології навчання основної іноземної мові (із зазначенням мови) у  старшій школі

Сучасні технології навчання літературі  у старшій школі

Теорія літератури

Історія та теорія лінгвістики

Історія та теорія писемності

Методика викладання метапредметних філологічних дисциплін у профільних класах

Сучасні лінгвістичні теорії

Наукова діяльність 

Особливістю наукової роботи викладачів кафедри є різноспрямованість інтересів (проблеми лінгвістики, літературознавства, перекладознавства).

Викладачі кафедри з 2009 року проводять інтернет-семінар з міжнародною участю, а з 2011 року – Міжнародну інтернет-конференцію молодих учених, студентів та аспірантів «Сучасні славістичні студії: основні напрями та перспективи досліджень», що сприяє розвитку наукової комунікації із вченими України та зарубіжжя.

Кафедра СФП є членом українського відділення Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури, що входить до структури ЮНЕСКО, і співпрацює з провідними університетами Польщі, Болгарії, Грузії та інших країн. 

Кафедра координує роботу Центру польської культури (сайт: http://centrumpl.in.ua/ ), який було створено у травні 2010 року для забезпечення вивчення і популяризації польської мови та культури.  

Викладачі кафедри підтримують творчі здібності студентів і дають можливість їх реалізувати, про що свідчать вистави театральної студії «Антракт» та літературний альманах «Колаж» (керівник – старший викладач кафедри Педченко Олена Василівна), діяльність студентського наукового товариства «ПереКЛАДач» (керівники – старший викладач Гайдук Неллі Анатоліївна та асистент Струкова Наталія Валеріївна). 

Партнери кафедри: 

- Донецький національний університет (м. Вінниця) 

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

- Сілезький університет в Катовицях (Польща) 

- Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) 

- Софійський університет (Болгарія) 

- Університет UniNorte (Асунсьон, Парагвай)